Met tweede lockdown is dictatuur in Nederland een feit

Met tweede lockdown is dictatuur in Nederland een feit
17/10/2020 Karel Beckman

De hernieuwde corona-dwangmaatregelen zijn bewezen ineffectief en schadelijk, toch gaat de regering ermee door. Dat betekent dat we definitief in een dictatuur zijn beland.

Het meest bijzondere aan de maatregelen van de tweede lockdown (in een Kamerbrief van 12 oktober wordt al gesproken van een “derde golf” die in januari 2021 begint) is dat niemand in regering of parlement (op een enkele uitzondering na) zich lijkt af te vragen of ze  überhaupt werken. Zou het kunnen dat onze leiders dat niet belangrijk vinden omdat het ze om iets anders te doen is?

Ik heb het dan even niet over de vraag of er eigenlijk wel een tweede golf is. Als ik naar de weekcijfers van het RIVM kijk, kan ik met geen mogelijkheid een golf ontdekken in IC-opnames of overledenen – alleen in “besmettingen”.

Ik heb het ook even niet over de algemene effectiviteit van lockdowns (uit allerlei onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de mate van lockdown in een land en de sterftecijfers) of over de draconische kosten van lockdowns (volgens een persbericht van de Wereldbank worden 150 miljoen mensen gedoemd tot extreme armoede, en zelfs de WHO heeft alarm geslagen over de gevolgen van de lockdowns en raadt ze af als “primaire maatregel”).

Dit zijn allemaal al voldoende redenen om de nieuwe maatregelen – die ongekende beperkingen opleggen aan de vrijheden van Nederlandse burgers – af te wijzen. Waar ik het nu over heb is gewoon de vraag of maatregelen zoals het verbieden van sportwedstrijden, het sluiten van horecazaken, het verbieden van familiebijeenkomsten, enig effect hebben op de verspreiding van dit overigens niet zo gevaarlijke virus, dat echt een sterftecijfer heeft dat vergelijkbaar is met een stevige griep.

Emeritus-hoogleraar klinische immunologie Pierre Capel laat in dit You Tube filmpje zien dat het opengaan van 47.600 pubs in het Verenigd Koninkrijk begin juli leidde tot naar schatting 618,8 miljoen “foute contacten” (geen mondkapjes, geen afstand, slechte ventilatie), en dat dit geen enkel effect had op het aantal corona-slachtoffers.

“De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken.” Emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma

Over het effect van sportwedstrijden op corona-slachtoffers kan ik nergens iets vinden. Volgens het RIVM zijn er in de meest recente week (6-13 oktober) 273 meldingen binnengekomen van “besmettingen” bij alle “vrijetijdsbesteding” in Nederland. Dat is blijkbaar de grond waarop het Nederlandse volk nu wordt verboden om gezamenlijk sport te bedrijven, een activiteit die toch wezenlijk bijdraagt aan de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid, zou je zeggen.

Zorg goed voor je oma

En dan de 1,5 meter en de mondkapjes? In een fascinerend diepte-interview gepubliceerd op Oost-Online, een website met nieuws uit Amsterdam-Oost, vertelt arts, epidemioloog en emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma, die zijn leven wijdde aan onderzoek naar de ecologie en verspreiding van virussen, uitgebreid hoe corona-virussen zich verspreiden. In een notendop: dat gebeurt, zoals Maurice de Hond al lang betoogt, door aerosolen, minuscuul kleine druppels (denk ruwweg aan een-honderdste van een menselijke haar – de virusdeeltjes zelf zijn nog weer tien keer zo klein) die zich op behoorlijke afstanden door de lucht verspreiden (vooral droge lucht).

En dat betekent, zoals Bouma zegt: “De maatregelen handen wassen, desinfecteren, afstand houden, géén handen schudden en niet knuffelen zijn dan ook niet of nauwelijks effectief, wanneer je … griepvirussen of corona aan wilt pakken.”

Houdt dit in dat we nu bang moeten worden voor virusdeeltjes die zomaar bij ons naar binnen kunnen vliegen? Nee, zo werkt het niet. Je moet echt wel je best doen, zegt Bouma, om een virus bij iemand naar binnen te krijgen. Iemand passeren of naast iemand zitten is daarvoor niet genoeg. In de buitenlucht is er geen kans op besmetting.

Bouma stelt ook dat de focus op besmettingen via PCR-tests misleidend is. Hij spreekt liever van “kennismakingen” met het virus dan besmettingen en breekt daarbij een lans voor groepsimmuniteit:

“Mensen die het virus hebben leren kennen en staande hebben weten te houden bij de voordeur, functioneren als een soort ‘levend schild’ voor alle kwetsbaren in onze samenleving. Ik praat hier over de befaamde ‘groepsimmuniteit’. Je hebt als gemeenschap even de tijd nodig om groepsimmuniteit op te bouwen. Jonge, vitale mensen hebben in de regel niet of nauwelijks last van corona. Het blijft bij hen vrijwel altijd bij een beetje snotteren. In Nederland is het gevoel voor saamhorigheid groot, en de zorg om ouderen is prachtig. Een mooie daarbij passende leus zou kunnen zijn: ‘Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad.’ Hoe meer jonge, vitale mensen kennis hebben gemaakt met het coronavirus en het virus staande hebben gehouden bij de voordeur, oftewel: immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.”

In Zweden is dit het beleid dat wordt gevolgd. Daar gaat het leven door, wordt de maatschappij niet ontwricht, worden de vrijheden van burgers niet of nauwelijks ingeperkt, en wijkt het aantal corona-slachtoffers niet af van dat in andere landen zoals in Nederland waar dat allemaal wel gebeurt. Dit is allemaal al lang bekend natuurlijk. Waarom gebeurt er niets mee? 

Handen wassen

De mondkapjes dan? Kunnen die ons redden? Het korte antwoord: nee.

Naar de effectiviteit van mondmaskers is heel veel onderzoek gedaan. In een uitgebreid overzicht op de website van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) wordt het belangrijkste onderzoek besproken.

Kort samengevat komt het erop neer dat de meeste maskers niets uitrichten tegen coronavirus-overdracht, simpelweg omdat ze de miniscule virusdeeltjes niet tegenhouden. Dit geldt ook voor chirurgische maskers, die sowieso niet bedoeld zijn om virale overdracht tegen te gaan.

De enige uitzondering zijn zogeheten NH95-maskers, waarvan wel enige beschermende werking is aangetoond, maar alleen bij de ontvanger – niet bij de zender. Een N95-masker filtert namelijk niet de uitgeademde lucht. Er is dus geen enkele reden om mondkapjes verplicht voor te schrijven. Je zou hooguit N95-maskers kunnen aanbevelen voor kwetsbare mensen die daarvoor willen kiezen.

“Zorg goed voor je oma: zorg dat je corona hebt gehad. Hoe meer jonge, vitale mensen … immuun zijn geworden voor corona, hoe gunstiger dat is voor onze medemensen met een zeer zwakke afweer.” Emeritus-hoogleraar Menno Jan Bouma

Die resultaten van N95-maskers zijn er overigens alleen bij correct gebruik (handen wassen, zorgen dat het masker exact past, eenmalig gebruik), waarvan in de praktijk zelden of nooit sprake is. Mondmaskers hebben bovendien allerlei schadelijke effecten. Juist de N95-maskers zijn het schadelijkst, omdat ze het beste filteren. In een studie van Stanford werd 5-20% lagere zuurstofinname gemeten – levensgevaarlijk voor mensen met luchtwegproblemen. In diverse studies werd mondkapjesdracht geassocieerd met hoofdpijn.

Voor alle duidelijkheid: in de meeste situaties is sowieso geen sprake van virale overdracht en mensen zonder coronasymptomen zijn ook niet besmettelijk, dus voor een algemene mondkapjesplicht is geen enkele rechtvaardiging.

Etna

Hoe kan het dat autoriteiten in de hele wereld toch op grote schaal mondkapjes verplicht stellen? Ik heb net een weekje vakantie gehad in Italië – daar zijn mondkapjes buiten op straat verplicht. Je ziet spelende kinderen op straat met mondkapjes op. Je ziet mensen alleen in de auto zitten – zelfs de Etna beklimmen – met een mondkapje op. Die kant gaat het in Nederland ook langzaam op: vandaag zag ik zeker vier jongeren voorbij fietsen met mondkapjes op. Zouden ze echt denken dat ze hiermee besmettingen van anderen of zichzelf voorkomen?

Ja, er zijn in de afgelopen tijd wat studies uitgekomen met positieve resultaten voor mondkapjes, zo meldt het overzicht van de AAPS – toevallig of niet allemaal recente studies. De auteur van het overzichtsartikel gelooft er niet erg in: het zijn veelal slecht uitgevoerde modelstudies die uitgaan van ideale omstandigheden en niet corrigeren voor andere factoren.

Tot voor kort waren alle gezondheidsautoriteiten – zoals de WHO, de CDC in de Verenigde Staten, het RIVM, het Amerikaanse National Center for Immunization and Respiratory Diseases – het er dan ook over eens dat mondkapjes niet moeten worden voorgeschreven aan de bevolking bij epidemieën. De WHO liet op 6 april nog weten geen mondkapjes te adviseren, maar op 5 juni 2020 maakte deze instelling opeens een draai en kwam met een advies waarin het publiek – met name mensen boven de 60 met onderliggende ziekten – werd geadviseerd om een “drielaags mondmasker” te dragen in situaties “waarin het niet mogelijk is om voldoende afstand tot elkaar te bewaren”.  Daarbij gaf de WHO overigens toe dat dit advies niet werd ondersteund door gerandomiseerde, gecontroleerde experimenten.

Ook het CDC, dat op 5 maart 2019 nog had gemeld dat mondmaskers niet worden aanbevolen bij griepepidemieën, kwam op 7 augustus 2020 met een advies om ze toch te dragen in “public settings”, hoewel er in de stand van de wetenschap niets was veranderd.

Gemeenschapszin

Ook in Nederland grijpt de mondkapjesplicht om zich heen, ondanks dat het RIVM er niet op zit te wachten. Menig burgemeester en vrijwel de voltallige media, de progressieve media voorop, zet alles op alles om de bevolking te muilkorven. Zelfs onze middelbare scholieren, die, zoals professor Bouma zegt, vrij moeten kunnen ademen én moeten zorgen voor groepsimmuniteit, zijn inmiddels onderworpen aan deze verregaande dwangmaatregel.

“Het publiek aanmoedigen om zelf mondmaskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin” WHO

De redenen voor het mondkapjes-offensief lijken vooral sociaal en psychologisch van aard te zijn. Het document van de WHO van 8 juni biedt daarvoor een interessant inkijkje. De WHO heeft het daarin onder meer over “de voordelen van het gebruik van maskers door gezonde (!) mensen in het algemene publiek”.

Tot die voordelen behoren:

 • “minder … stigmatisering van individuen die maskers dragen om besmetting van anderen te voorkomen”
 • “mensen het gevoel geven dat ze een rol kunnen spelen in het stoppen van de verspreiding van het virus”
 • “mensen eraan herinneren dat ze andere maatregelen moeten opvolgen, zoals handen wassen en neus en mond niet aanraken”
 • “het publiek aanmoedigen om zelf mondmaskers te maken bevordert individuele ondernemingszin en gemeenschapszin”
 • “de productie van niet-medische maskers kan een bron van inkomsten zijn voor mensen binnen een gemeenschap die dit kunnen”
 • “stoffen mondmaskers kunnen ook een vorm zijn van culturele expressie, die het publiek aanmoedigt om beschermingsmaatregelen te accepteren”
 • “het veilige hergebruik van stoffen maskers leidt tot lagere kosten en afval en draagt bij aan duurzaamheid”

Hier komt een aap uit een mouw: een mondkapjesplicht voor gezonde personen wordt aanbevolen als een soort van communistische plicht naar de gemeenschap. Hier lijkt sprake van een Globalistische Culturele Revolutie die de mensheid in een keurslijf wil stoppen.

De Nederlandse regering gaat hier, in tegenstelling tot een land als Zweden, in mee. Combineer de mondkapjesplicht met avondklok, verbod op uitgaan en feesten, alcoholverbod, verplicht afstand houden, vaccinatiedruk, volg-apps, online hoger onderwijs, groepsportverbod, quarantaine-dreiging, reisverboden, verbod op familiebijeenkomsten en kerkvieringen en je kunt moeilijk aan de conclusie ontsnappen dat de tweede lockdown weinig te maken heeft met de bestrijding van een medisch probleem en veel meer met een ongekend sociaal experiment.

6 Reacties

 1. Karel Nuks 4 jaar geleden

  Geachte heer Beckman,
  U slaat de spijker op de kop. En aan uw argumentatie mankeert helemaal niets. Ik zou het onmogelijk nog méér eens kunnen zijn met u. Echter, inhoudelijke argumenten om uit deze situatie te geraken zijn gelijk schieten met een katapult op een 70-tons M-1 Abramstank; totaal zinloos.
  Ik ken alle argumenten op mijn duimpje; juridisch, medisch, sociaal-psychologisch, economisch-financieel. Regeringen houden elkaar nauwlettend in het oog. Ze zijn gezamenlijk in hun eigen zwaard gevallen en het laatste wat je een politicus ooit zult horen zeggen is dat ze de plank op epische wijze missloegen. Dat is gezichtsverlies namelijk in de eigen regeringskring. Om dezelfde redenen zullen regeringen nimmer afwijken van hun ingezette lijn. Liever het land kapot en aan de bedelstaf dan de koers wijzigen. Doen ze dat wel worden ze de paria van de internationale politieke kring; exit alle kansen om door gebrek aan gewicht omhoog te vallen binnen dat incestueuze kringetje.
  De gedachte dat we ooit nog van deze hoax verlost zullen worden is futiel. Ook het vaccin zal geen koerswijziging betekenen. De wereld heeft het fascisme omarmd en het volk staat te applaudisseren op de rand van het graf dat ze collectief met een lied op hun lippen en met het zweet op hun rug hebben gegraven. Het is het einde van de beschaving, of wat daar voor door moet gaan, zoals wij die gekend hebben.
  De keuzes voor de toekomst zijn duidelijk; je loopt enthousiast achter het regiem aan, je gedoogt het regiem en sluit de ogen voor de gevolgen, tegen je wil buig je voor het regiem of je wordt er door vermalen terwijl je ertegen vecht. The writing is all over the wall.

  • Auteur
   Karel Beckman 4 jaar geleden

   dank voor de reactie, maar laten we niet fatalistisch worden, daar schieten we ook niks mee op
   er zijn eerdere duistere perioden geweest in de geschiedenis waar we dankzij verzet uit zijn gekomen
   de slavernij is ook afgeschaft dankzij het verzet van dappere mensen
   fatalisme word je ook niet gelukkig van
   ik zou zeggen, blijf verbinding zoeken met gelijkgestemden en twijfelaars
   we shall overcome!

 2. Richard 4 jaar geleden

  Van de “recht”spraak hoeven we ook niet veel te verwachten in dezen. De horecaondernemers hebben hun zaak tegen de overheid verloren.

  Een rechter die recht als uitgangspunt neemt, had de overheid teruggefloten wegens schending van vrijheid en eigendomsrechten.

  Het bewijst maar weer eens dat wij niet in een rechtsstaat leven.

  Karel, zie je wat in een initiatief om artikelen op Wikipedia aan te passen cq uit te breiden? Uiteraard op waarheid berust en alleen met degelijke bronvermeldingen. Het is niet de bedoeling om artikelen te herschrijven, maar een andere kijk toe te voegen. Als dit gepaard gaat met verwijzingen naar werken van vrijheidsdenkers en economen als Van Dun, Rothbard, Hoppe, Von Mises, Bastiat en Rand, kunnen we wellicht iets (meer) bereiken.

  Misschien kun je op pagina’s over Covid-19 al iets toevoegen wat je op deze site al hebt gepost. Maar dan wel met degelijke bronvermeldingen.

  • Auteur
   Karel Beckman 4 jaar geleden

   dank voor je reactie, voor Wikipedia heb ik op dit moment helaas geen tijd, mag iemand anders doen … al mijn vrije tijd gaat al op aan mijn strijd tegen de coronadictatuur … ik ben overigens bezig met een nieuw initiatief https://www.ademvrij.nu check it out, ik heb er nog geen publiciteit aan gegeven dat komt binnenkort

   • Richard 4 jaar geleden

    Het was meer een vraag in zijn algemeenheid om te kijken of het een goed idee is. Niet om jou voor het karretje te spannen. Dat soort streken laat ik aan de overheid over. 😉

    Je verzet enorme bergen goed werk, Karel. Ik kan me voorstellen dat hier heel veel tijd in gaat zitten. Kun je misschien iets meer vertellen over bezoekersaantallen wat deze site betreft? Ben erg benieuwd.

    • Auteur
     Karel Beckman 4 jaar geleden

     dank je de afgelopen maand had ik ruim 4000 unieke bezoekers, en rond 10.000 pageviews
     mijn artikelen publiceer ik echter ook op De Vrijspreker, en andere sites, zoals Wynia’s Week, Nine for News en elders
     daar haal ik veel hogere cijfers, wat ook niet vreemd is want op mijn eigen site staan alleen mijn eigen artikelen
     op Twitter heb ik met @freedomofgovt ruim 1200 volgers opgebouwd sinds ik dit jaar begon, vanuit het niets, ben ik blij mee

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*